Head Diagnoza

Diagnoza i Badania

Odpowiednia diagnoza jest początkiem powrotu do zdrowia. Każde badanie testowe poprzedzone jest przynajmniej jedną konsultacją psychologiczną. Jej celem jest rozpoznanie problemu, określenie jego przyczyn i skutków oraz zaplanowanie dalszej drogi postępowania. Kładziemy duży nacisk na holistyczne wsparcie naszych klientów w rozwoju i przywracaniu balansu w ich życiu. Dlatego zależy nam na dokładnym sprecyzowaniu celu jaki mamy osiągnąć poprzez wspólną pracę. Dobór odpowiednich metod i narzędzi oraz specjalistów determinuje skuteczność podjętych działań rozwojowo- terapeutycznych. Zaufanie ze strony klientów i pozytywne przyzwolenie i otwarcie się na zmianę ułatwia i przyspiesza przebieg takich procesów.

Jak przebiega wizyta diagnostyczna dziecka/ młodzieży u psychologa?
1. Pierwsza wizyta u psychologa to konsultacja z rodzicami, która dotyczy informacji na temat rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym oraz sytuacji rodzinnej.
2. Następne spotkanie skoncentrowane jest na rozmowie diagnostycznej oraz badaniu dziecka. Badanie psychologiczne ma na celu poznanie dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych. Przede wszystkim stanowi próbę wyjaśniania mechanizmów psychologicznych i genezy zgłaszanych problemów. Czasami dodatkowo przeprowadzane są testy psychologiczne, które mają na celu dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących trudności dziecka.

 

Jakie testy, wykonujemy podczas diagnozy: Do badania procesów poznawczych (myślenia, pamięci, uwagi, szybkości przetwarzania) stosuje między innymi:

• SB5 Skala Inteligencji Stanford – Binet 5, Test Matryc Ravena. Badanie funkcji poznawczych pozwala ustalić mocne i słabe strony aby umożliwić nauczycielom, rodzicom, terapeutom określić ścieżkę edukacyjno- terapeutyczną dla dziecka.

• W zakresie badania osobowości: test EPQ-R, NEO-FFI, testy projekcyjne.

•  Badanie nastroju i emocji może obejmować testy, a także skale do oceny zaburzeń nastroju, bądź poziomu lęku. CDI_2 –kwestionariusz do diagnozy depresji u Dzieci i Młodzieży, RISB – Test Niedokończonych Zdań Rottera, STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci

Po uzyskaniu diagnozy jeśli jest taka potrzeba ze strony dziecka i rodziców podejmujemy dalszą współpracę odpowiednio dobranymi metodami.
Wykaz testów jakie oferujemy zamieszczony ja na dole strony.

Instytut Monitorowania Talentów
Instytut Monitorowania Talentów
Instytut Monitorowania Talentów

DIAGNOZA- I CO DALEJ?
Po uzyskaniu informacji o dysfunkcjach poznawczych dziecka możemy przejść do działań terapeutyczno- treningowych: Oferujemy metody zarówno manualne, gdzie moderatorem jest psycholog, jak i metody wykorzystujące nowoczesne technologie, gdzie dziecko, dorosły może sam ćwiczyć wykorzystując specjalistyczne narzędzia do treningu funkcji wzrokowo- poznawczych.

Szczególnie polecamy:

• Terapię funkcji poznawczych Metodą Instrumental Entrichment
• METODA FEURSTAINA , która doskonale wpiera dzieci w nauce twojemu dziecku samodzielnego myślenia i działania. Zastosowanie metody umożliwia poprawę funkcjonowania poznawczego i zwiększa potencjał do uczenia się.

Jeśli twoje dziecko ma problemy szkolne, ma postawioną diagnozę w poradni psychologiczno- pedagogicznej a szkoła nie jest miejscem które mogłaby mu pomagać w pracy nad tymi trudnościami, ta metoda może pomóc twojemu dziecku w rozwoju i poprawie funkcjonowania poznawczo- emocjonalnego.

Dla kogo jest przeznaczona Terapia funkcji poznawczych Metodą Instrumental Entrichment?
Terapia jest wykorzystywana do pracy z dziećmi od 7 roku życia, młodzieżą i dorosłych, szczególnie seniorów. Wesprze osoby z następującymi trudnościami poznawczymi:
• Dysleksja
• Dyskalkulia
• Problemy z koncentracją uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością (ADD, ADHD),
• Obniżona sprawność intelektualna,
• Uogólnione trudności w uczeniu się,
• Nieharmonijny rozwój intelektualny,
• Trudności związane z zaburzeniami centralnego układu nerwowego ( jak epilepsja czy stany pourazowe),
• Trudności wynikające z zaniedbań środowiskowych.

Diagnostyka psychologiczna
(m.in. badanie potrzeb rozwojowych)
testy psychologiczne oraz sesje terapeutyczno-treningowe

Nazwa badania  Cel badania  Czas trwania Cena
Diagnoza 10 parametrów wzrokowo- poznawczych SENAPTEC Badanie funkcji wzrokowo- poznawczych mających wpływ na szybkość i jakość przetwarzania informacji: czytanie, nauka, pamięć, 60 min   350 zł
Diagnoza EEG Biofeedback Analiza działania fal mózgowych w odniesieniu do psycho-fizycznego funkcjonowania klienta. Diagnoza obszarów wymagających treningu i wzmocnienia. 45-60 min 150 zł
Diagnoza EEG Biofeedback+ masaż punktowy odblokowujący Analiza działania fal mózgowych w odniesieniu do psycho-fizycznego funkcjonowania klienta. Diagnoza obszarów wymagających treningu i wzmocnienia 90 min 180 zł
Diagnoza i trening funkcji poznawczych Metodą Instrumental Entrichment
Metoda FEURSTAINA
Trening ukierunkowany na poprawę funkcji poznawczych (pamięć, uwaga, koncentracja)i oraz zwiększenie potencjału do uczenia się oraz praca nad motywacją, organizacją czasu, nauki, odpoczynku, zabawy. 60 min 150 zł
Diagnoza pisma Analiza pisma zaleceniami skierowana dla dzieci i młodzieży 60 min  150 zł
CDI_2 –kwestionariusz Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży 60 min 200 zł
Badanie określające dojrzałość szkolną Testy i badania dla dzieci przedszkolnych pod kątem dojrzałości do uczestnictwa w zajęciach szkolnych 60 min 200 zł
STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci Badanie nastroju i emocji. Badanie stanów lękowych u dzieci 60 min 200 zł
Test inteligencji Stanford-Binet 5

Badanie funkcji poznawczych dzieci i młodzieży (myślenia, pamięci, uwagi, szybkości przetwarzania):
Badanie obejmuje konsultację psychologiczną przed badaniem, badanie testem (ok. 2 h) i jego interpretację

Każde kolejne spotkanie i konsultacja wyników

60 min 

 

 

60 min

499 zł

 

 

170 zł

Test matryc Ravena Pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. 60 min 200 zł
Neo-FFI – kwestionariusz diagnozy cech osobowości Diagnoza cech osobowości 60 min  200 zł
EPQ-R – kwestionariusz Eysencka Diagnoza cech osobowości 60 min 200 zł
Testy projekcyjne Analiza osobowości 60 min 200 zł
RISB – Test Niedokończonych Zdań Rottera Test wpierający proces diagnostyczny  - 200 zł
Analiza motywatorów testem RMP wraz z konsultacją Określenie 16 motywatorów wpływających na funkcjonowanie w życiu osobistym i zawodowym- test elektroniczny   - 550 zł
Analiza potrzeb i skłonności osobistych i zawodowych BBT M. Achtnich’a + konsultacje I etap: Analiza 12 potrzeb i skłonności wpływających na funkcjonowanie osoby w życiu osobistym i zawodowym
II etap: Konsultacja wyników
III Etap: Konsultacja po badaniu
  350 zł

250 zł
250 zł