Kinga Ormanty

Kinga Ormanty

Mgr Psycholog UAM w Poznaniu, psychoterapeutka. Specjalizuje się w terapii dzieci, młodzieży oraz rodzin. Pracuje głównie w nurcie psychoterapii systemowej, ale integruje również strategie oparte o metody behawioralno- poznawcze, gestalt, dramaterapię. Jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Posiada uprawnienia do badań i diagnozy oraz terapii zaburzeń poznawczych dzieci i młodzieży m.in. takich jak: trudności związane z zaburzeniami centralnego układu nerwowego (jak epilepsja czy stany pourazowe), problemy z koncentracją uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością (ADD, ADHD, AUTYZM), obniżona sprawność intelektualna, nieharmonijny rozwój intelektualny, uogólnione trudności w uczeniu się w tym dysleksja i dyskalkulia.

Posiada uprawnienia z zakresu:

Diagnoza w psychoterapii (szkolenie, Polski Instytut Eriksonowski) Kryzysów Psychologicznych i Interwencji Kryzysowej (Uniwersytet Jagielloński, studia podyplomowe) Psychoterapii systemowej – kurs na poziomie zaawansowanym z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej (Wielkopolskie Towarzystwo Psychologii Systemowej w Poznaniu) GESTALT – terapii holistycznej (Ośrodek Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu) -Szkolenie z psychoterapii Poznawczo- behawioralnej metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych (certyfikat, Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu)- Szkolenie RTZ DRAMATERAPIi w teorii i praktyce (szkolenie, Polskie Stowarzyszenie Dramaterapii, Warszawa) Terapii funkcji poznawczych: metody Feuersteina – Instrumental Enrichment - nr uprawnień 46/IE/2022

Uprawnienia diagnostyczne Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 nr uprawnień 19/25/06/21/SB5

Uprawnienia diagnostyczne Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:
- Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – WISC-V nr uprawnień 722/2021
- Skala Inteligencji test IDS-2 nr uprawnień 774/2021
- Skala Inteligencji test Leiter-3 nr uprawnień 694/2021

Podyplomowe Studium Pedagogiczne (UAM Poznań, uprawnienia pedagogiczne)

Zastosowania elementów terapii SI w pracy z dziećmi (certyfikat, Akademia Terapii Pedagogicznej)

Diagnozy i metody terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego ( szkolenie- certyfikat, Warszawa )

Podejmowania interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (szkolenie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

Terapii zaburzeń ADHD zabawy i ćwiczenia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w przedszkolu i szkole (szkolenie, Famiga) Doradztwa zawodowego (licencja II stopnia)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Pracowała z dziećmi, nastolatkami i rodzicami:

-W przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno- pedagogicznej, przychodni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży:
-Zajmowała się diagnozą, wykonywałam badania psychologiczne, podejmowałam wczesną interwencję, psychoedukację, prowadziłam terapię.
- Udzielała pomocy psychologicznej w obszarze trudności wychowawczych i komunikacji rodzic- dziecko, rodzic- nauczyciel, dziecko- nauczyciel, zaburzeń lękowych (lęk separacyjny, uogólniony), problemów szkolnych (rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami, zawierania przyjaźni, odmowa chodzenia do szkoły), depresyjnych i psychosomatycznych, zaburzeń zachowania w tym ADHD, samookaleczania, poszukiwania swojej tożsamości, przemocy w rodzinie, szkole, żałobie w związku ze śmiercią, stratą.
Prowadziła zajęcia grupowe/ szkolenia dla nauczycieli i rodziców oraz uczniów w klasach szkolnych z zakresu:
- przemocy w grupie rówieśniczej,
- cyberprzemocy,
- problematyki samookaleczeń,
- komunikacji,
- podejmowania interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci,
- radzenie sobie z wybuchami złości,
- pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ADHD, autyzm, trudności adaptacyjne, niedostosowanie społeczne) oraz specyficznymi potrzebami w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia).
- Udzielałam konsultacji w pracy na stanowisku doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych:
- przeprowadzała badania psychologiczne i zawodowe określające preferencje zawodowe i predyspozycje osobowościowe,
- prowadziła zajęcia grupowe z zakresu umiejętności społecznych: komunikacja, asertywność, autoprezentacja.