Labolatoriun Kognitywne

W naszej przestrzeni Instytutu Monitorowania Talentów zajmujemy się systemowym podejściem do rozwoju potencjału. Każdy ma zaszyty w swoich genach indywidualny potencjał rozwojowy. Jednak to co, może go często blokować to wrodzone lub nabyte blokady procesów poznawczych. A ponieważ zachodzą one w naszym mózgu, dlatego rozwój talentów jest bezpośrednio związany z jego aktywnym treningiem.

Jeszcze do niedawna uważano, że mózg ludzki rozwija się tylko do 21 roku życia. Jednak potwierdzona naukowo teoria neuroplastyczności mózgu udowadnia, że nasz mózg odpowiednio stymulowany może przez całe życie tworzyć nowe połączenia między komórkami nerwowymi oraz elastycznie je modyfikować. Poprzez świadomy trening naszego mózgu harmonizujemy jego pracę i znacząco podwyższamy sobie jakość funkcjonowania zarówno mentalnego jak i fizycznego. Procesy zachodzące w naszym mózgu mają zasadniczy wpływ zarówno na nasz sposób myślenia, zapamiętywania, koncentracji uwagi, ale również na sposób poruszania się i samopoczucia w ciele.

Harmonia procesów zachodzących w naszym mózgu jest istotnie zdeterminowana naszymi zmysłami. Prawidłowe funkcjonowanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, ale także orientacja przestrzenna i koordynacja ruchowa (sprawność w zakresie motoryki małej i dużej) odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu się nowych połączeń mózgowych pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgu.

W tym rozwoju szczególną rolę odgrywa zmysł, który powinien być tak samo trenowany jak pozostałe części ciała w treningu fitness. Elastyczność i odpowiednie napięcie 6 mięśni w każdej gałce ocznej warunkuje prawidłowe procesy zachodzące w naszym mózgu. Odwrotnie: uszkodzone lub niewytrenowane mięśnie oczu wpływają na zaburzenia naszych procesów poznawczych takich jak: uwaga, pamięć, postrzeganie, koncentracja, szybkość przetwarzania bodźców.

Instytut Monitorowania Talentów - Akademia Kognitywna
Instytut Monitorowania Talentów - Akademia Kognitywna
Instytut Monitorowania Talentów - Akademia Kognitywna


Nic tak nie poprawia pewności siebie jak sprawny umysł i ciało.

Neurotrening
Najlepszą formą rozwoju mózgu jest neurotrening. Jest to forma ćwiczeń ukierunkowanych na integrację procesów poznawczych zachodzących w naszym umyśle. Synchronizacja prawej i lewej półkuli mózgu zachodząca w ruchu przy jednoczesnym pobudzaniu zmysłu wzroku i dotyku daje trwałe i szybkie efekty w postaci nowych połączeń mózgowych.
A to one decydują o szybkości i sprawności intelektualnej człowieka. Zintegrowany mózg z kolei pozwala na spawane zarządzanie emocjami (stresem) oraz kontrolą poznawczą.

Zintegrowane metody ćwiczeń łączące wzrok, dotyk i ruch trwale zmieniają architekturę naszego mózgu i aktywizują nasz potencjał poznawczy.

Sugerujemy jednak, aby każda forma ćwiczeń, do których gorąco zachęcamy, była poprzedzona diagnozą, tak, aby treningi mogły być zawsze precyzyjnie dobierane do indywidualnych potrzeb i wymagań psychofizycznych danej osoby.

Trening kognitywny (neurotrening)- nasza oferta
Metody dydaktyczno- terapeutyczne:
Metoda Instrumental Entrichment
Metoda Feurstaina

Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii:

Diagnoza i Trening fal mózgowych- EEG biofedback -
Mózg ludzki funkcjonuje w oparciu o fale różnej częstotliwości: delta, theta, alfa i beta. Ich poprawna ilość zapewnia nam swobodne i prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym. Ludzki mózg, każdego dnia, z powodu rozmaitych czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, narażony jest na różnego rodzaju bodźce, osłabiające lub zakłócające jego prace. Przenosi się to bezpośrednio na pracę ww fal. Trening Biofeedback EEG służy, by móc zdiagnozować, jakie eprawidłowości wystąpiły, a także jest skutecznym narzędziem, by wzmacniać nasz mózg na tyle, by mógł sobie z nimi w przyszłości skutecznie radzić.

Trening metodą EEG Biofeedback ma za zadanie usprawnić funkcje poznawcze mózgu i zminimalizować dysfunkcje jego dysfunkcje.

pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych. Oznacza to, że w toku terapii EEG Biofeedback możemy nie tylko zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, ale także zminimalizować dysfunkcje funkcjonowania mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal.” Dzięki przeprowadzonemu badaniu dostajemy szereg istotnych informacji, które pozwolą na zaplanowanie treningów. Wynik badania EEG ukazuje nam poziom elektryczności mózgu (ilość prądu w mózgu), także dzięki niemu jesteśmy w stanie zdiagnozować czy pacjent choruje np. na epilepsję, nadruchliwość lub czy zażywa leki tj np. antydepresanty.


Diagnoza i trening wzrokowo- kognitywny Senaptec: profesjonalna diagnoza 10 parametrów wzrokowo- kognitywnych oraz trening 15 parametrów wzrokowo kognitywnych oraz trening 15 parametrów wzrokowo- kognitywnych (ćwiczenia stacjonarne za pomocą Senaptec Sensory Station lub za pomocą tableta w domu). Diagnoza Senaptec dostarcza informacji na temat funkcjonowania aparatu wzrokowo- poznawczego, bada m.in.:
• Ostrość wzroku
• Widzenie centralne
• Widzenie peryferyjne
• Kontrola ruchów gałek ocznych
• Koordynacja obuoczna
• Myślenie wzrokowe
• Akomodacja oka
• Konwergencja
• Integracja wzrokowo- poznawcza


Trening motoryczno-kognitywny Skillcourt Treining- łączący 3 wcześniejsze metody: koordynację wzrokową, ruchowa i sensoryczną. Najbardziej złożona forma treningu dającą bardzo szybkie i trwałe rezultaty. Zastosowanie: rozwój zdolności poznawczych; nauka; sport; rehabilitacja p urazach głowy, mózgu, oczu.


Kiedy i dla kogo polecany jest neurotrening?

Trening Kognitywny (Neurotrening) polecamy dla:
Dla dzieci i młodzieży, w sytuacjach:
• Zaburzeniach funkcji poznawczych ( wrodzonych i/ lub nabytych np. pourazowych)
• Problemów w nauce z zapamiętywaniem, uwagą i rozkojarzeniem
• Zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
• Zaburzeń koncentracji w zespołach typu ADD, ADHD, MBD, autyzm
• Nadwrażliwości na bodźce zewnętrzne: wzrokowe, słuchowe, czuciowe
• Problemów z odpowiednim wnioskowaniem i interpretacja informacji
• Braku motywacji do działania, apatii, depresji
• Problemów z mówieniem (afazja, mutyzm)
• Zaburzeniach snu
• Potrzeby nauczenia się zarządzania własnymi emocjami i myślami
• Potrzeby lepszego przygotowania się mentalnego do sprawdzianów i egzaminów
• Potrzeby panowania nad stresem w sytuacjach trudnych lub konfliktowych

Dla osób dorosłych i emerytów w sytuacjach:
• Nadwrażliwości na stres
• Labilność emocjonalna - wybuchy gniewu, wycofanie się, lęk i niepokój
• Problemy emocjonalne: nerwice, fobie, traumy
• Zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci, deficyty uwagi, roztargnienie lub nadmierne „bujanie w obłokach”
• Zaburzeniach funkcji poznawczych ( wrodzonych i/ lub nabytych np. pourazowych)
• Brak motywacji, apatia, depresja
• Brak energii, spowolnienie, poczucie zmęczenia i osłabienie psychofizyczne
• Wypalenie i kryzysy osobiste i zawodowe
• Nabyte mikrouszkodzenia mózgu
• Przeciwdziałanie chorobom demencyjnym

Dla sportowców, w sytuacjach:
• Skoncentrowanego treningu mentalengo ukierunkowanego na zarządzanie emocjami w warunkach rywalizacji sportowej
• Ciągłego stresu i poczucia presji wyników
• Osłabienia psychofizycznego np. po kontuzjach
• Trudności koncentracji uwagi na zadaniach, celach, treningach
• Wzmożonej potrzeby panowania nad emocjami i wzmocnienia poczucia własnej wartości