• Home
  • Oferta
  • Badanie i diagnoza potencjału systemu organizacyjnych

Badanie i diagnoza potencjału systemu organizacyjnego

Jest to podstawowy etap towarzyszący wszystkim kolejnym działaniom. Analiza stanu obecnego zespołu, organizacji umożliwia wprowadzanie zmian odpowiednich do zapotrzebowania firmy, systemu.

W oparciu o autorską metodę Self Development System (SDS) prowadzimy pełną analizę potrzeb, predyspozycji i kompetencji zespołów (w ujęciu jednostkowym oraz całościowym).
Na podstawie przeprowadzonych przez nas badań klient otrzymuje informację o członkach zespołów w kontekście obecnych kompetencji oraz ich przyszłych aspiracji do rozwoju (potrzeb). Ponadto uzyskuje również informację o zespole jako całości w kontekście postawionych mu celów i zadań (określenie obszarów kompetencyjnych, które powinny być a nie są „zagospodarowane”).

Badanie indywidualne dostarcza informacji na temat:

1. 12 potrzeb i predyspozycji, które determinują posiadane przez osobę badaną wrodzone talenty oraz nabyte kompetencje.
2. Dominujących Typów Aktywności zawodowych na poziomie temperamentu, charakteru i osobowości.
3. Najbardziej optymalnego dla osoby badanej rodzaju środowiska pracy.
4. Silnych i słabych stron wynikających z uzyskanego profilu kompetencyjnego.
5. Kierunku rozwoju oraz nabywania kompetencji, które wynikają z potrzeb i aspiracji osoby badanej.

Badanie zespołów i systemów organizacyjnych dostarcza informacji na temat:

1. Potrzeb, predyspozycji i kompetencji zespołu oraz poszczególnych jego członków.
2. Posiadanych w zespole (systemie) dominujących Typów Aktywności. Determinują one potencjał kompetencyjny członków zespołu oraz skuteczność realizowanych przez nich celów i zadań.
3. Możliwych niedoborów lub braków w zespole osób reprezentujących określone Typy Aktywności i kompetencje zawodowe.
4. Możliwości rozwojowych danego zespołu (wynikających z potrzeb i aspiracji ich członków).
5. Typu i rodzaju zadań, które powinny być przypisane poszczególnym członkom zespołu, aby mógł on być w pełni funkcjonalny i skuteczny.